Guangxi LCC Board of Governing Council

Council Chairman Lin LiGuangxi Mingxin GroupChairman of the Board Honorary Council Chairman Lin DaningChairman of the Board Honorary Council Chairman Lin WeiChairman of the Board Executive Vice Council Chairman Lin ZhongqiChairman of the Board First Vice Council Chairman Lin XiChairman of the Board 2nd. Vice Council Chairman Lin YonglongChairman of the Board Vice Council Chairman/Secretary

Read More